Pracodawcy realizujący badania profilaktyczne w SPZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli – zasady współpracy w okresie epidemii – cz. 2 uaktualnienie i uzupełnienie na dzień 03.04.2020

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wytyczne prawne, z których wynika, że:

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii orzeczenia lekarskie wydane w ramach obowiązków wynikających z art. 229 KP czyli wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin upłynął po dniu 7 marca 2020 zachowują ważność do 60 dni od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii.

2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii pracodawca nie ma obowiązku kierowania pracownika na badania okresowe, natomiast pozostaje obowiązek w zakresie kierowania na badania wstępne i kontrolne, jeżeli nie zachodzi sytuacja wskazana w pkt 1.

3. Inne niż wynikające z art. 229 KP orzeczenia lekarskie lub psychologiczne uprawniające do wykonywania określonej pracy, których termin upłynął po 7 marca 2020, np. badania sanitarno-epidemiologiczne, badania psychologiczne - zachowują ważność do 60 dni od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii. Pracodawca również nie ma obowiązku kierowania na te badania.

4. Po zakończeniu stanu epidemicznego wszystkie badania, których termin upłynął po 7 marca 2020, a które zachowały ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii muszą być uzupełnione do 60 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii.

W ramach współpracy naszego zakładu i Pracodawców celem realizacji badań profilaktycznych, proponujemy aby zmodyfikować wskazany w poprzednim komunikacie sposób realizacji badań, tj aby przyjął on następującą formę:
1. W przypadku upływu wskazanego na orzeczeniu „o braku przeciwwskazań o zdolności do pracy” terminu ważności badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych pracownika pozostającego w zatrudnieniu - wysłać do naszej służby medycyny pracy zapotrzebowanie na realizację dalszych badań w formie skanów skierowań, najlepiej z wyprzedzeniem. Pracownik taki może zostać nadal dopuszczony do pracy – chyba, że stan jego budzi podejrzenie, iż utracił on zdolność do pracy (według sugestii pracownika lub obserwacji Pracodawcy).
E-mail lub fax, na które prosimy wysyłać skierowania to w okresie przejściowym: e- mail: sekretariat@e-spzoz.eu ; telefon i faks : 15 8421017 . Prosimy również na skierowaniu dopisać NUMER TELEFONU DO PRACOWNIKA oraz poinformować go o możliwości kontaktowania się telefonicznego z nim naszych służb i pozostawać w kontakcie celem ustalenia jak najszybszego terminu wykonania tych badań. Przesłane do nas skierowania posłużą do przygotowania dokumentacji i rozeznania potrzeb w zakresie wymaganych badań. Postaramy się zrealizować chociaż część takich badań jeszcze przed ogłoszeniem zakończenia stanu epidemii, aby nie kumulować badań po jego zakończeniu. Szczególnego potraktowania będą wymagały przypadki podejrzenia utraty przez pracownika zdolności do pracy.
2. W przypadku konieczności wykonania badań kontrolnych u pracownika po długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby lub badań wstępnych u nowo zatrudnianego pracownika – prosimy o przesłanie skanem skierowania (z dopisanym NUMEREM TELEFONU DO PRACOWNIKA) oraz o kontakt z dyrekcją zakładu w przedmiotowej kwestii (telefon, fax, e-mail jak wyżej) - dokonamy indywidualnych ustaleń co do terminu i sposobu jak najszybszego wykonania badania i poinformujemy o tym.
Prosimy o informowanie pracowników o przejściowej zmianie formy wykonywania badań profilaktycznych.
O wszelkich kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować.
Poniżej zamieszczamy wyjątki z ze „specustawy” dotyczące realizacji badań profilaktycznych pracowników.
Z poważaniem
Dyrektor zakładu lek. med.
Wojciech Korkowski

USTAWA
z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Wypisy z ustawy dotyczące badań profilaktycznych pracowników mające zastosowanie w realizacji badań profilaktycznych prowadzonych przez zakład.

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) wprowadza się następujące zmiany:
11) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a.
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:
1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);
3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.
2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.”;

17) po art. 31 dodaje się:
Art. 31k. Ważność orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 71b ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji, art. 75c ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), art. 53 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940), art. 135 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2018 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) oraz art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. poz. 471) przedłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Art. 31m.
1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.