SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH.
Personel działu fizjoterapii, oddziału rehabilitacji stacjonarnej oraz oddziału rehabilitacji w ramach pobytu dziennego, będzie kontaktował się telefonicznie z pacjentami oczekującymi w kolejce, informując o aktualnym terminie zaległych / zaplanowanych zabiegów fizjoterapeutycznych oraz terminie planowanego pobytu w oddziale.
W razie potrzeby kontaktu telefonicznego pacjenta z pracownikami świadczącymi usług z zakresu rehabilitacji prosimy o kontakt telefoniczny:
Telefony kontaktowe:
Oddział rehabilitacji stacjonarnej : 15 813 60 66 oraz 15 813 60 77 (w godz. 8:00 - 12:00)
Oddział rehabilitacji w ramach pobytu dziennego : 15 813 60 90 oraz 15 813 71 17 (w godz. 7:00 – 14:00 )
Dział fizjoterapii: 15 813 71 17 (w godz. 7:00 – 14:00)

Pacjenci działu fizjoterapii ambulatoryjnej zgłaszają się do zakładu po telefonicznym uzgodnieniu / potwierdzeniu terminu, na wyznaczoną godzinę, korzystając z głównego wejścia do budynku, gdzie następuje wstępna weryfikacja epidemiologiczna. Uzgadnianie terminu rozpoczęcia zabiegów bezpośrednio w przychodni, jest również możliwe, ale ze względów na konieczność minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego jest niewskazane.

Pacjenci oddziału pobytu dziennego korzystają przy wejściu do zakładu z głównego wejścia do budynku a po weryfikacji epidemiologicznej zgłaszają się do pokoju nr 36 w terminie i o godzinie wyznaczonym w trakcie rozmowy telefonicznej. Uzgadnianie terminu rozpoczęcia zabiegów bezpośrednio w przychodni, jest również możliwe, ale ze względów na konieczność minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego jest niewskazane.

Pacjenci oddziału rehabilitacji zgłaszają się do pobytu w oddziale po telefonicznym uzgodnieniu terminu korzystając z tylnego wejścia (na zapleczu budynku). Tam znajduje się punkt wstępnej weryfikacji epidemiologicznej. Uzgadnianie terminu przyjęcia na oddział bezpośrednio na oddziale, jest również możliwe, jeżeli wystąpi taka konieczność, ale ze względów na wymóg minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego jest niewskazane>/u>. Zgłaszanie się pacjentów do oddziału celem ustalenia terminu pobytu również musi być poprzedzone ustaleniami telefonicznymi co do terminu zgłoszenia. Szczegółowych informacji udziela personel oddziału.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNEGO LECZNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z wizyty w poradni specjalistycznej powinni zarejestrować się telefonicznie w rejestracji poradni specjalistycznych tel. 15 813 54 65 (godz.8.00 – 17.30). Rejestracja indywidualna w przychodni również jest możliwa ale ze względu na konieczność minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego jest to niewskazane.

Personel zakładu będzie kontaktował się z pacjentami w sprawie wcześniej zaplanowanych wizyt, które nie odbyły się ze względu na ograniczenia wynikłe ze stanu epidemii.
Wobec możliwości zaistnienia dużej ilości połączeń telefonicznych, mogą wystąpić okresowe trudności w szybkim uzyskaniu połączenia, za co przepraszamy. W przypadku trudności z dodzwonieniem się do rejestracji można korzystać pomocniczo z telefonów właściwych dla teleporad, pozostawić numer telefonu i krótką informacją o problemie - personel rejestracji oddzwoni do pacjenta w jak najkrótszym terminie.

W przypadku trudności z dostępem do danej poradni specjalistycznej (duża kolejka, czasowe wstrzymanie działalności ze względów epidemiologicznych lub wskutek nieobecności lekarza) - przedłużenie recepty do kontynuacji leczenia, w przypadku stanu stabilnego pacjenta, będzie mógł dokonać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, właściwy dla danego pacjenta. Pacjent musi w takim wypadku wskazać jakie leki zażywa oraz oświadczyć, że stan zdrowia jego jest stabilny. Może tego dokonać w przychodni przy głównym wejściu w punkcie weryfikacji epidemiologicznej lub przekazać informację drogą telefoniczną.
Jeżeli w takim jak opisany wyżej przypadku pacjent poradni specjalistycznej jest zarazem pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej tutejszego zakładu - przedłużenie recepty może wiązać się z wglądem lekarza poz do dokumentacji poradni specjalistycznej danego pacjenta – wniosek pacjenta o wypisanie przez lekarza poz leków do kontynuacji leczenia – jest traktowany jako zgoda na wgląd do jego dokumentacji medycznej.
W przypadku opisanym wyżej, kiedy pacjent poradni specjalistycznej nie posiada lekarza poz w naszym zakładzie, a wypisanie recepty do kontynuacji leczenia nie jest możliwe - na wniosek pacjenta, może być mu udostępniona kserokopia jego dokumentacji medycznej z danej poradni celem przedstawienia lekarzowi poz danego pacjenta.
Nadal możliwe jest udzielanie porad ambulatoryjnych przy użyciu systemów teleinformatycznych. W takim przypadku pacjent zostaje telefonicznie skontaktowany z lekarzem specjalistą celem uzyskania porady.
Wobec znoszenia ograniczeń związanych ze stanem epidemii i szerszym otwieraniem się zakładu na pacjentów udzielanie porad w formie elektronicznej może następować tylko w ograniczeniu do przypadków kiedy nie jest konieczne bezpośrednie badania pacjenta lub kiedy takie badanie jest niepotrzebne / niecelowe.
Wizyty domowe lekarzy specjalistów w okresie epidemii są co do zasady wstrzymane. Ich realizacja jest jednak możliwa w szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia, po dokonaniu rozpoznania epidemiologicznego przez personel przyjmujący zgłoszenie.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Funkcjonowanie poradni podstawowej opieki zdrowotnej nadal będzie uwzględniało stosowanie teleporad w nastawieniu na przypadki kiedy jest to możliwe i celowe (np. udzielenie informacji, konsultacje, wystawienie recept na leki celem kontynuacji leczenia, przedłużenie zwolnienia lekarskiego, itp.) W przypadkach kiedy jest konieczne bezpośrednie badanie przez lekarza pacjent musi zgłosić się do przychodni.
Co do zasady przyjęte jest, że pacjent zgłasza się na wyznaczony czas po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uzgadnianie terminu porady bezpośrednio w przychodni, jest również możliwe, ale ze względów na konieczność minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego jest niewskazane.
Pacjenci zgłaszający się do zakładu bez uzgodnienia terminu i niestanowiący przypadku pilnego/ nagłego mogą zostać po rozeznaniu celu ich wizyty odesłani na kolejny dzień/dni. W takim przypadku pacjent powinien mieć wskazany dzień i czas porady.
Numery rejestracji podstawowej opieki zdrowotnej, pod którymi można uzyskać informacje co do możliwości uzyskania porady lekarskiej i/lub zgłosić potrzebę wypisania recepty na leki do kontynuacji leczenia: tel. 15 813 54 75 lub 15 842 21 41 (godz.8.00 – 17.30). Wobec możliwości zaistnienia dużej ilości połączeń telefonicznych, mogą wystąpić okresowe trudności w szybkim uzyskaniu połączenia za co przepraszamy.
Wizyty domowe w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: są ograniczone do przypadków szczególnych, kiedy udzielenie takiej porady jest konieczne i nie może być ona udzielona w inny sposób. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wizyty takie nie będą jednak realizowane w szczególności w stosunku do pacjentów z objawami przeziębienia, wysoką gorączką itp. W szczególności wizyty takie nie mogą być realizowane celem weryfikacji czy dana osoba np. starszy pacjent jest zainfekowany wirusem SARS CoV-2. Taka weryfikacja jest technicznie niemożliwa a jeżeli okazałoby się w późniejszym okresie, że taki pacjent rzeczywiście jest zainfekowany takim wirusem lekarz musiałby być odsunięty od pracy na okres kwarantanny a być może, że nawet zakład w którym pracuje podlegałby takim restrykcjom. Tak więc w przypadku opisanym wyżej nadal obowiązuje zasada, że rozstrzyganie co do stanu zdrowia w przypadku ciężkiej infekcji kornawirusem SARS Cov-2 lub podejrzenia takiej infekcji może nastąpić w szpitalu zakaźnym lub w szpitalnym oddziale ratunkowym przystosowanym do tego – zostało to już opisane powyżej.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I OBRAZOWEJ.

Diagnostyka w pracowni USG. Uzgadnianie terminu wykonania badania następuje bezpośrednio w rejestracji rtg, w dniu wydania skierowania na takie badania przez lekarza. Jeżeli jest to niemożliwe rejestracja następuje drogą telefoniczną lub możliwa (chociaż nie wskazana) jest też bezpośrednio w kolejnym dniu/dniach. - a pacjenci umawiani są na dany dzień i godzinę (Tel. rejestracji RTG i USG 15 813 40 31). Badania wykonuje się na zlecenie lekarskie. Może wystąpić kolejka dostępu do badania. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego wykonywane są badania zlecone przez lekarzy tutejszego zakładu lub lekarza podmiotu, który ma umowę z tutejszym zakładem. W przypadku kiedy pacjent będzie posiadał skierowanie od innego lekarza badania może być zrealizowane odpłatnie lub pacjent może spotkać się odmową jego wykonania.
Zaległe badania ultrasonograficzne będą realizowane po rozpoznaniu potrzeby ich wykonania – poprzez kontakt personelu pracowni z osobami oczekującym i uzgodnienie terminu oraz godziny badania. Badania bieżące będą realizowane z uwzględnieniem oceny czy badanie jest pilne czy też może oczekiwać. Np. jeżeli badanie zostało wykonane przed rokiem bez wykrycia konkretnej patologii ale w związku z wątpliwościami było zalecenie powtórzenia badania za rok – takie badanie może poczekać. Jeżeli natomiast pacjent ma zlecone badanie np. z powodu bólu brzucha badanie powinno być wykonane w trybie pilnym. Należy jednak pamiętać, że stany nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie zawsze mogą być w trybie pilnym diagnozowane w warunkach ambulatoryjnych. Niejednokrotnie właściwym miejscem dla takiej diagnostyki jest szpital.

Badania RTG wykonywane są na bieżąco na zlecenie lekarskie w godzinach 7.30 – 14.00 a poniedziałki i czwartki także w godzinach popołudniowych (zależnie od potrzeb praktykującego lekrza ortopedy) – informacja telefoniczna. W niektórych sytuacjach może wystąpić konieczność umówienia terminu badania na kolejny dzień/dni w stosunku do zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem. Uzgadnianie terminu wykonania badania następuje bezpośrednio w rejestracji rtg, w dniu wydania skierowania na takie badania przez lekarza. Jeżeli jest to niemożliwe rejestracja następuje drogą telefoniczną lub bezpośrednio w kolejnym dniu. ale ze względów na konieczność minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego jest to niewskazane.

Pracownia mammografii wznowiła wykonywanie badania populacyjnego w kierunku wykrywania raka piersi. Wykonuje też badania na zlecenia lekarzy ginekologów pracujących w zakładzie. Umawianie terminu badania mammograficznego preferowane jest drogą telefoniczną. Możliwa jest również rejestracja bezpośrednio w zakładzie ale preferowana jest rejestracja drogą zdalną

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCYNY PRACY

Funkcjonowanie medycyny pracy pozostaje częściowo ograniczone zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Realizowane są badania wstępne i kontrolne. Zakład otwiera także działalność w zakresie „zaległych” badań okresowych, na które skierowania zostały już dostarczone do zakładu przez pracodawców, a które nie zostały wykonane w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

Realizacja badań profilaktycznych odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeprowadzenia. W przypadku spontanicznego zgłoszenia się pracownika badanie może nie zostać zrealizowane i może być wskazany konkretny termin jego przeprowadzenia
Pracownicy działu medycyny pracy będą kontaktować się telefonicznie z pracodawcami oraz pracownikami celem ustalenia terminów zaległych badań organizacji badań w przyszłości.
Telefon kontaktowy medycyny pracy: pielęgniarki 15 8134333 ; rejestracja 15 8135495

INFORMACJA i PORADY TELEFONICZE
W ramach teleporady czyli porady i konsultacji udzielanej telefonicznie, możliwe jest:

1. Uzyskanie porady ogólnej od konsultanta. Numery telefonów do udzielania takich teleporad to 15 813 44 55 lub 15 813 54 55 (godz. 8.00 -17.30) konsultant zbierze informacje o celu porady, udzieli informacji na dany temat w tym o sposobie załatwienia sprawy, w razie potrzeby zorganizuje konsultację z właściwym lekarzem, itp.. Wobec możliwości zaistnienia dużej ilości połączeń telefonicznych, mogą wystąpić okresowe trudności w szybkim uzyskaniu połączenia za co przepraszamy.
2. Uzyskanie bezpośredniej porady medycznej od lekarza lub pielęgniarki.
Pacjent zgłasza w rejestracji potrzebę porady lekarskiej. Rejestracja umawia taką poradę w godzinach wyznaczonych dla danego lekarza na teleporady rejestrując do niego kartę danego pacjenta i stosownie informując pacjenta na oczekiwanie na telefon od lekarza w danym przedziale czasowym. Lekarz w wyznaczonych godzinach dzwoni do pacjenta i udziela teleporady zamieszczając stosowny wpis do dokumentacji medycznej.

INFORMACJA KOŃCOWA

W przypadku zmian w organizacji udzielania świadczeń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2 w SPZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dyrekcja zakładu będzie stosownie informować pacjentów, kontrahentów i podmioty powiązane w formie komunikatów na terenie zakładu oraz na stronie internetowej.