Pracodawcy realizujący badania profilaktyczne w SPZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli – zasady współpracy w okresie epidemii – cz. 3 uaktualnienie i uzupełnienie na dzień 27.08.2020

Dyrekcja SPZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli zwraca się z prośbą aby aktualnie i do końca października 2020 roku nie przysyłać pracowników na badania okresowe wynikające z art. 229 KP oraz na badania sanitarno-epidemiologiczne (jeżeli dotyczy), Motywujemy to argumentami przytoczonymi poniżej.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw art. 1 pkt 11 i pkt 17 (dalej zwana ustawą COVID-19) obowiązek pracodawców co do kierowania na badania okresowe zostaje zawieszony na czas epidemii, natomiast wszelkie orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane w związku z wykonywaną przez pracownika pracą stanowiące o posiadaniu przez pracownika zdolności do jej wykonywania, wydane po 7 marca 2020 zachowują swoją ważność do czasu zakończenia epidemii oraz 2 miesiące po jej zakończeniu (jest to czas na uzupełnienie nowych orzeczeń). Wyjątkiem oczywistym od powyższego będzie sytuacja, kiedy pracodawca pomimo ważności badań okresowych pracownika podejrzewa u niego utratę zdolności do wykonywania pracy (wyrok Sądu najwyższego z 18 grudnia 2002 I PK 44/02, OSNP 2004/12/209) – wówczas należy pracownika skierować na badania okresowe wynikające z art. 229 KP jak również (i/lub) na badania sanitarno-epidemiologiczne (jeżeli dotyczy) – uszczegółowienie poniżej w pkt 3.

Aktualnie w czasie trwania epidemii istnieje jedynie (poza sytuacją opisaną powyżej)obowiązek kierowania pracowników na badania kontrolne i wstępne.

Powyższa prośba o niekierowanie pracowników na badania okresowe wynika z faktu, że w czasie trwania epidemii COVID-19 musimy organizować pracę w ten sposób, aby skupiać jak najmniej osób do badania w jednym miejscu (celem minimalizowania prawdopodobieństwa transmisji wirusa. Natomiast w chwil obecnej zgłasza się do naszej poradni medycyny pracy duża ilość uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy będą się kształcić do wykonywania zawodów, w których występuje narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe – stan ten będzie trwał do końca października tego roku.

Poniżej zamieszczamy celem przypomnienia opis zasad realizacji badań profilaktycznych pracowników w czasie epidemii:

1. Obowiązek kierowania przez pracodawców pracowników na badania profilaktyczne okresowe w czasie epidemii COVID-19 został zawieszony do czasu jej odwołania. Badania okresowe oraz inne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, których termin ważności upłynął według treści wydanego orzeczenia po 7.03.2020 zachowują ważność do czasu zakończenia epidemii i 2 miesiące po.

2. Pracodawca ma w aktualnym stanie prawnym obowiązek kierowania pracowników na badania wstępne i kontrolne z art. 229 KP.

3. Oprócz wskazanych wyżej przypadków, należy kierować na badania okresowe w okresie stanu epidemii, w przypadkach , kiedy pracodawca podejrzewa utratę przez pracownika zdolności do pracy, pomimo, że nie upłynął jeszcze termin ważności badań okresowych – wówczas na skierowaniu należy nanieść adnotację „badanie okresowe w związku z podejrzeniem utraty zdolności do pracy” i należy dołączyć krotką informację z czego wynika to podejrzenie (w szczególnych sytuacjach, jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, taka dodatkowa informacja może zostać przesłana/dostarczona do nas z wyprzedzeniem, odrębnym pismem – w razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny). Dotyczy to także badań sanitarno- epidemiologicznych – w przypadku kierowania na te badania w związku z podejrzeniem utraty zdolności do wykonywania pracy, na skierowaniu powinna znaleźć się analogiczna adnotacja i przekazana ew. dodatkowa informacja.

4. W przypadku pracowników oświaty obowiązek kierowania na badania kontrolne z art. 229 KP dotyczy również badań po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia, o którego zasadności orzekał lekarz medycyny pracy, bo ustawa Karta Nauczyciela stanowi, że nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia dłużej niż 30 dni podlega badaniom kontrolnym (wprawdzie bez wskazywania, że chodzi tu badania w rozumieniu art. 229 KP), ale artykuł 229 KP wskazuje, że pracodawca ma obowiązek kierować pracownika na badania kontrolne w przypadku „niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą”. Niewątpliwie orzekany przez lekarza medycyny pracy urlop dla poratowania zdrowia, pomimo występowania nazwy „urlop”, spowodowany jest chorobą pracownika.

Tak więc po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela trwającym dłużej niż 30 dni pracownik powinien być skierowany na badania kontrolne w rozumieniu art. 229 KP.

Reasumując, prosimy jeszcze raz, aby aktualnie kierować na badania profilaktyczne do poradni medycyny pracy tylko te przypadki, które tego bezwzględnie wymagają.

Na początku listopada tego roku wystąpimy do Was z propozycją realizacji badań okresowych, których termin wynikający z zapisów wydanego orzeczenia formalnie upłynął, ale zachowują one nadal swoją ważność wskutek zapisów ustawy COVID – 19. Będzie to zasadne celem uniknięcia spiętrzenia realizacji badań po zakończeniu epidemii.

W przypadku zmiany w przepisach regulujących zasady realizacji badań profilaktycznych w czasie epidemii poinformujemy Państwa o tym.

Z poważaniem
Dyrektor SPZOZ ul. Kwiatkowskiego 2
lek. med. Wojciech Korkowski