Informacja dla pracodawców realizujących badania profilaktyczne w SPZOZ w Stalowej Woli

     W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami dla podmiotów leczniczych co do czasowego zawieszenia udzielania świadczeń wykonywanych planowo i nie pilnych z medycznego punktu widzenia celem ograniczenia transmisji wirusa SARS CoV-2, Dyrekcja SPZOZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2 informuje, że:
z dniem 16 marca 2020 roku zostało z konieczności wstrzymane do odwołania funkcjonowanie poradni medycyny pracy. Powyższe powinno dotyczyć wszystkich służb medycyny pracy w kraju. Decyzja taka wynikała z konieczności zminimalizowania możliwości ewentualnego przenoszenia infekcji z pacjentów na pracowników poddawanych badaniom profilaktycznym i odwrotnie oraz z pracowników na pracowników – służą więc także ochronie stanu zdrowia pracowników Pracodawcy.

Według dostępnych nam informacji, aspekty prawne orzekania o czasowej niezdolności do pracy w okresie zagrożenia epidemicznego i czasowego wstrzymania/ograniczenia funkcjonowania medycyny pracy, oraz związane z tym wytyczne dla Pracodawców, mają zostać w najbliższych dniach podane do ogólnej wiadomości na mocy stosownego przepisu prawnego.

Do czasu pojawienia się wytycznych w przedmiotowym sprawie: wskazujemy, że Główny Inspektor Pracy na stronie internetowej zaproponował zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników w okresie zagrożenia epidemicznego. Dotyczy ono jednak tylko realizacji badań okresowych i wskazuje, że Pracodawca powinien wydać skierowanie na badania profilaktyczne okresowe pracownikowi a ten miałby je zrealizować po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego i dostępności poradni medycyny pracy. Stanowisko Głównego Inspektora Pracy nie dotyczy jednakże badań wstępnych ani kontrolnych jak również badań związanych z utratą/podejrzeniem utraty przez pracownika zdolności do wykonywania pracy w trakcie ważnych badań okresowych.

Na chwilę obecną ze swojej strony proponujemy aby:

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań okresowych:
- wysłać do naszej służby medycyny pracy zapotrzebowanie na realizację badań okresowych w formie skanów skierowań, najlepiej ze znacznym wyprzedzeniem. W okresie przejściowym e-mail lub fax, na który prosimy wysyłać to: sekretariat@e-spzoz.eu; telefon i faks : 15 842 10 17. Prosimy również przesłać nam NUMER TELEFONU PRACOWNIKA i pozostawać w kontakcie, celem ustalenia jak najszybszego terminu wykonania tych badań.
W przypadku kiedy badanie profilaktyczne nie będzie mogło być przeprowadzone w trybie zwyczajowo przyjętym i prawnie regulowanym a będzie konieczne pomimo zastosowania propozycji GIS, możemy wdrożyć tryb proponowany i stosowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie (w sytuacjach kiedy będzie mógł być zastosowany) polegający na wykorzystaniu teleporady, tj. przeprowadzeniu telefonicznej rozmowy z pracownikiem, zebraniu wywiadu i przedłużeniu ważności orzeczenia, na krótki okres czasu np. 1-2 miesiące. Orzeczenia wyślemy do Pracodawcy faxem, lub skan orzeczenia drogą e-mailową, a pocztą oryginał. Po tym czasie, po przywróceniu funkcjonowania poradni medycyny pracy zostanie wykonane standardowe badanie profilaktyczne, na podstawie nowego skierowania.
W szczególnych sytuacjach kiedy tryb wyżej wskazany nie będzie mógł być zastosowany, pracownik zostanie poproszony do zgłoszenie się do naszego zakładu na określony dzień i godzinę celem wykonania koniecznych badań - o czym zostanie przez nas poinformowany telefonicznie.

2. W przypadku badań kontrolnych i wstępnych – prosimy o kontakt z dyrekcją zakładu w przedmiotowej kwestii telefon, fax, e-mail jak wyżej - dokonamy indywidualnych ustaleń co do terminu i sposobu wykonania badania.

3. W przypadku braku możliwości wydania przez służbę medycyny pracy terminowego orzeczenia proponujemy:
- wydać pracownikowi skierowanie na badanie oraz zobligować pracownika do wykonania badania profilaktycznego w terminie najszybszym z możliwych po przywróceniu funkcjonowania służby medycyny pracy.
- przeprowadzić wywiad z pracownikiem czy stan jego zdrowia pozwala mu na dalsze wykonywanie pracy oraz zobowiązać go do pilnego zgłoszenia pracodawcy sytuacji, w której pracownik podejrzewa lub stwierdzi utratę zdolności do wykonywania pracy,
- sporządzić stosowną notatkę służbową podpisaną przez osobę sporządzającą i najlepiej także przez pracownika.
- dopuścić pracownika do dalszej pracy w oczekiwaniu na przeprowadzenie badania.

Prosimy o poinformowanie pracowników o przejściowej zmianie formy wykonywania badań profilaktycznych szczególnie o możliwości zastosowaniu teleporady i telediagnostyki.
Prosimy również o zrozumienie sytuacji.

O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować.