INFORMACJA DOTYCZĄCA CZASOWEGO WSTRZYMANIA / OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami dla podmiotów leczniczych co do ograniczenia lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń wykonywanych planowo i nie pilnych z medycznego punktu widzenia punktu widzenia - celem ograniczenia transmisji wirusa SARS CoV-2, Dyrekcja SPZOZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2 informuje, że:

1. Z dniem 17 marca 2020 roku zostaje wstrzymane do odwołania funkcjonowanie:
- oddziału rehabilitacji stacjonarnej
- oddziału rehabilitacji w ramach pobytu dziennego
- poradni rehabilitacyjnej
- działu fizjoterapii

2. Poradnie specjalistyczne będą realizować świadczenia głównie w trybie pilnym, z nastawieniem na realizację teleporad dla przypadków niepilnych w zakresie, w którym będzie to możliwe (np. wystawienie recepty na leki celem kontynuacji leczenia, przedłużenie zwolnienia lekarskiego, udzielenie informacji, itp.) Personel zakładu będzie kontaktował się w tej sprawie z pacjentami, którzy mają umówione porady i uzgodni sposób załatwienia sprawy (powyższe nie dotyczy przypadków pilnych ze względów medycznych). Istnieje możliwość, że ze względu na brak personelu, praca niektórych poradni zostanie czasowo wstrzymana.
Pod numerem rejestracji poradni specjalistycznych tel. 15 813 54 65 (godz.8.00 – 17.30), można uzyskać informacje co do dostępności danej poradni oraz dokonać zapotrzebowania na wypisanie recepty do kontynuacji leczenia w przypadku obejmowania danego pacjenta leczeniem. Wobec możliwości zaistnienia dużej ilości połączeń telefonicznych, mogą wystąpić okresowe trudności w szybkim uzyskaniu połączenia, za co przepraszamy.
W przypadku wstrzymania działalności danej poradni przedłużenie recepty do kontynuacji leczenia będzie mógł dokonać lekarz podstawowej opieki właściwy dla danego pacjenta, korzystając z zapisów dokumentacji medycznej danej poradni.

3. Funkcjonowanie poradni podstawowej opieki zdrowotnej będzie nastawione na udzielanie teleporad (np. udzielenie informacji, konsultacje, wystawienie recept na leki celem kontynuacji leczenia, przedłużenie zwolnienia lekarskiego, itp.) Bezpośredni kontakt z personelem medycznym będzie ograniczony do przypadków niecierpiących zwłoki. Zasady realizacji teleporad i numery telefonów są wskazane w pkt 5. Numery rejestracji podstawowej opieki zdrowotnej, pod którymi można uzyskać informacje co do możliwości uzyskania porady lekarskiej i/lub zgłosić potrzebę wypisania recepty na leki do kontynuacji leczenia: tel. 15 813 54 75 lub 15 842 21 41 (godz.8.00 – 17.30). Wobec możliwości zaistnienia dużej ilości połączeń telefonicznych, mogą wystąpić okresowe trudności w szybkim uzyskaniu połączenia za co przepraszamy.

4. Ponadto do odwołania nie będą realizowane:
• planowe ambulatoryjne badania ultrasonograficzne oraz badania rtg i mammograficzne – praca działu zostaje ograniczona do przypadków pilnych z medycznego punktu widzenia.
• badania w laboratorium analitycznym – praca laboratorium zostaje ograniczona do przypadków pilnych z medycznego punktu widzenia.

5. W ramach teleporady czyli porady i konsultacji udzielanej telefonicznie, konsultant zbierze informacje o celu porady, udzieli informacji na dany temat w tym o sposobie załatwienia sprawy, w razie potrzeby zorganizuje konsultację z właściwym lekarzem, itp. Numery telefonów do udzielania teleporad 15 813 44 55 lub 15 813 54 55 (godz. 8.00 -17.30). Wobec możliwości zaistnienia dużej ilości połączeń telefonicznych, mogą wystąpić okresowe trudności w szybkim uzyskaniu połączenia za co przepraszamy.

6. Funkcjonowanie medycyny pracy zostaje częściowo wstrzymane i będzie realizowane według wytycznych Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Prezentujemy w tym zakresie odrębną szczegółową informację.

7. W przypadku zmian w organizacji udzielania świadczeń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2 w SPZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dyrekcja zakładu będzie stosownie informować pacjentów, kontrahentów i podmioty powiązane w formie komunikatów na terenie zakładu oraz na stronie internetowej.

Informacja dla pracodawców realizujący badania profilaktyczne w SPZOZ w Stalowej Woli