Klauzula informacyjna dla pacjentów

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej tutejszego zakładu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 2.
2. Celem zbierania danych jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dane osobowe to imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, płeć, nr telefonu kontaktowego / adres e-mail, dane medyczne.
3. Podanie przez pacjentów danych wskazanych w pkt 2 wynika z obowiązku regulowanego przepisem prawnym, w tym art. 24 i art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szczególności ust. 2 lit g).
3.1. W związku z realizacją przepisu §8 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z mocy prawa zbierane są dane personalne osób, które pacjent upoważni do udzielania im informacji o stanie zdrowia oraz do uzyskiwania kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane organom i podmiotom uprawnionym według wskazań i na zasadach zawartych w art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, na ich żądanie.
5. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów odbywa się z mocy prawa i nie wymaga wyrażania zgody pacjentów. W przypadku nie podania danych wskazanych w pkt 2 niniejszej informacji nie będzie możliwe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia.
6. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania w zakresie danych personalnych oraz danych wskazanych w pkt 3.1
7. Pacjentom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przez nich przetwarzania ich danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa.
8. Dane osobowe zbieranie przez Administratora z mocy prawa, mogą być z mocy prawa powierzane w ograniczonym zakresie podmiotom będącym podwykonawcami świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz pacjenta. Podmioty przetwarzające dane osobowe jako dane powierzone zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych pacjentów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa w szczególności Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 29.
11. Inspektorem Ochrony Danych w zakładzie jest Adam Ziemiński, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl